top of page

serveis

reunion-ingenieros-proyectos-arquitectonicos-trabajando-socios_1421-70.jpg

ASSESSORAMENT PREVI

Estudis previs a la implantació i expansió

Assessorament a emprenedors

Normativa aplicable

Analitzem les necessitats constructives i normatives aplicables a locals per a nous negocis o empreses en expansió.

Diseño Blueprint

PROJECTES I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

Projectes executius

Legalitzacions

Amidaments

Càlculs tècnics

Licitacions

Dissenyem i calculem instal·lacions elèctriques, de climatització, contraincendis, aire comprimit, aigua calenta sanitària i emmagatzematge de productes químics.

Image by Wesley Tingey

GESTIÓ DE PERMISOS

Certificats de compatibilitat urbanística

Llicències d'obra

Projectes previs en matèria d'incendis

Llicències d'activitat

Certificats energètics

Realitzem tots els tipus de projectes necessaris per garantir el compliment de la normativa vigent aplicable a cada activitat.

Tuberías de obra

GESTIÓ D'OBRA

Direcció facultativa

Direcció executiva

Coordinació de seguretat i salut

Certificacions d'obra

Plànols "As built"

Gestionem l'obra a nivell executiu i documental. Coordinem els gremis assegurant el compliment de la inversió, temps i qualitats definides pel client.

Realitzem les certificacions finals així com els plànols "As built" 

bottom of page